Tổ chức lễ đúc ĐẠI HỒNG CHUNG (Chuông lớn)

Đăng bởi admin vào

Nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, trí huệ lớn, bồ-đề sinh

Rời địa ngục, khỏi hầm lửa, nguyện thành Phật, độ chúng sinh


0 Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.